... s námi jde vše ...

INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZE

Studijní plán

Studium sestává ze šesti, resp. ze sedmi vzdělávacích bloků (obor Commercial Law 6 a Public Law and Politics 7), přičemž je nutno zakončit každý blok vypracováním zkušebního testu.

1. Správní právo

Správní právo obecné a zvláštní. Správa jako funkcionální znak státu. Správní proces. Zásady správního procesu. Zahájení řízení. Dokazování. Rozhodnutí ve správním řízení. Řádné (odvolání) a mimořádné opravné prostředky (obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení) ve správním řízení. Správní exekuce.



2. Veřejná správa a územní samospráva

Montesquieho teorie dělby moci. Zásada legální licence, právní jistota a další principy právního státu. Právní normy veřejnoprávní povahy. Veřejná správa, obecný pojem. Samospráva profesní. Územní samospráva. Úloha územní samosprávy při delegovaném výkonu státní správy. Akty aplikace práva. Veřejná správa a EU, základní východiska.



3. Právo veřejné a soukromé

Právo soukromé a veřejné. Právní normy kogentní a dispozitivní povahy. Historie občanského práva na území České republiky. Občanské právo hmotné a procesní. Autonomie vůle v občanskoprávních vztazích. Právní způsobilost. Ochrana osobnosti. Právnická osoba. Zastupování v občanskoprávních vztazích. Právní úkony, definice, funkce, třídění.



4. Občanské právo

Věcná práva. Právo vlastnické. Analytické vymezení vlastnického práva. Ochrana vlastnictví. Závazkové právo obecně. Pohledávky a závazky, Pojem splatnosti. Vznik závazkového právního vztahu. Zajištění závazků. Zánik závazkového právního vztahu. Změna závazků - změna v obsahu závazku, změna v osobě věřitele a dlužníka. Náhrada škody. Smluvní typy podle občanského zákoníku.



5. Obchodní právo

Obchodní právo, obecné vymezení. Živnostenský zákon, obecné vymezení. Obchodní zákoník, obecné vymezení. Podnik a obchodní jmění. Firma. Jednání podnikatele. Obchodní tajemství. Podnikání zahraničních osob. Obchodní rejstřík. Účetnictví podnikatelů. Hospodářská soutěž. Nekalosoutěžní jednání. Obchodní závazkové vztahy. Smluvní typy podle občanského zákoníku.



6. Obchodní společnosti, vztahy a spory

Pojem obchodní společnosti a družstva. Veřejná obchodní společnost, základní vymezení. Práva a povinnosti společníků, právní vztahy k třetím osobám. Zrušení společnosti s likvidací a bez likvidace. Komanditní společnost, základní vymezení. Práva a povinnosti společníků, právní vztahy k třetím osobám. Zrušení společnosti s likvidací a bez likvidace. Společnost s ručením omezeným, základní vymezení. Práva a povinnosti společníků, právní vztahy k třetím osobám. Zrušení společnosti s likvidací a bez likvidace. Akciová společnost, základní vymezení. Práva a povinnosti společníků, právní vztahy k třetím osobám. Zrušení společnosti s likvidací a bez likvidace. Družstvo, základní vymezení. Práva a povinnosti společníků, právní vztahy k třetím osobám. Zrušení společnosti s likvidací a bez likvidace. Insolvence a konkurz.



7. Veřejná politika

Veřejný zájem, pojem vládnutí, trh, stát a občanský sektor, korporativismus, etika ve veřejné správě.



Business management

1. Finance
2. Daně
3. Zahraniční obchod
4. Podnikání a dotace
5. Bankovnictví a pojišťovnictví
6. Veřejná ekonomika

INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZE, Čs. armády 601, 160 00 Praha 6, tel. +420 602 11 75 33, www.ips-mba.cz, info@ips-mba.cz