... s námi jde vše ...

INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZE

Proč studovat MBA

Studium MBA je ekvivalentem našemu nadstavbovému odbornému profesnímu vzdělávání, které vychází z vysokoškolského stdudia na našich univerzitách, ale není zatím upraveno zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. V našem případě lze Business Administration volně přeložit jako podnikové hospodářství a management.


Studium je problémově orientované, řeší se reálné případové studie z praxe. Studenti si navzájem vyměňují zkušenosti z vlastní praxe. Titul MBA tak otevírá dveře k úspěšné manažerské kariéře.


Na studium MBA jsou přijímáni pouze studenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním, nejméně na úrovni bakaláře, s minimálně dvouletou manažerskou praxí. Vysokoškolský diplom lze na žádost uchazeče o studium nahradit potvrzením o manažerské praxi ve firmě nebo ve veřejné správě min. 10 let. O žádosti rozhoduje garant studia.


Program MBA odpovídá mezinárodně uznávaným standardům a je vyučován na amerických univerzitách.


Distanční studium je specifické v tom, že studenti se nemusejí účastnit přednášek a cvičení, ale zpracovávají testy doma a komunikují s vyučujícím po netu. Tento přístup umožňuje studium i časově velmi vytíženým manažerům.


Škola poskytuje učební texty či jiné studijní podklady jednotlivých předmětů včetně povinné a doporučené literatury při zahájení studia.

Škola má vypracovaný studijní a zkušební řád, který je dostupný studentům před zahájením studia.


Studium je ukončeno způsobem, jenž prokáže schopnost studenta komplexně aplikovat získané poznatky v praxi, obvykle formou závěrečné práce MBA.


Po úspěšné obhajobě závěrečné práce se vydává diplom o absolvování odborného manažerského studia.
INSTITUT PRÁVNÍCH STUDIÍ V PRAZE, Čs. armády 601, 160 00 Praha 6, tel. +420 602 11 75 33, www.ips-mba.cz, info@ips-mba.cz